TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกบ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ❝ 4 เห็ดพิษอันตราย ในหน้าฝน ❞ สำนักงานปลัด 4
2 แก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัด 1
3 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานปลัด 6
4 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 กองสวัสดิการสังคม 8
5 ผู้สูงอายุได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการยังชีพ สำนักงานปลัด 25
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ สำนักงานปลัด 11
7 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “อบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์” สำนักงานปลัด 2
8 ❝ โรคไข้หวัดใหญ่ ❞ สำนักงานปลัด 6
9 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองกบ” (TO BE NUMBER ONE) สำนักงานปลัด 3
10 ประกาศ อบต.หนองกบ เรื่อง รับสมัครพบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ สำนักงานปลัด 708

หน้า 1 จาก 30

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.