TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

alt
นางภิญญาพร  โชชัญยะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 089-9888189


น.ส.บิน  ศรีสำราญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกชามาศ  แก้วนวล
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ครูผู้ดูแลเด็ก


alt
น.ส.ปัทมาภรณ์  ผ่องภิรมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


น.ส.จุฑามาศ  มาศภากร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

นายภาศิวัฒน์  สาลี่
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.สุจิตรา  ท่าผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางวีรวัลย์  จันทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 


alt

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.