บุคลากรสำนักปลัด อบต.หนองกบ

alt

(ว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

alt
นางภิญญาพร  โชชัญยะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
 

 

alt
นางศิริวรรณ  บุตรธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
 

alt
 
 
 น.ส.สรินาถ  แก้ววิไล
นักทรัพยากรบุคคล
alt  
น.ส.สุรีย์  สิงห์ทอง
นิติกรปฏิบัติการ
 
 
alt
 
 
น.ส.กนกวรรณ อินทชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ