TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

อำนาจหน้าที่กองการศึกษาฯ

     ให้มีหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

     งานเกี่ยวกับด้านทางการศึกษา  การวิเคราะห์  การวิจัย  เสนอเกี่ยวกับการแนะแนว  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ  การพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกษา  วางมาตรฐาน  สถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษา  เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  งานส่งเสริมการกีฬา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมการศึกษา  งานห้องสมุดประชาชน  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ
เลขที่ 108 หมู่ 3  ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032287335 

E-mail : saraban@nong-kob.go.th

นายกอบต : 092-9145466
สำนักปลัด : 0-3228-7335

กองคลัง : 0-3228-7335
 
กองช่าง : 0-3228-7335
กองการศึกษา : 0-3228-7335
กองสวัสดิการสังคม : 0-3228-7335
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

ปิดหน้าต่างนี้ [X]