วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.หนองกบ

วิสัยทัศน์

“ท้องถิ่นพัฒนา   แก้ปัญหาสังคม   สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”

 

 

ยุทธศาสตร์
     ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนา  เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้  6 ด้านดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     

 

เป้าประสงค์

              - ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

              - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้

                สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่

              - ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ

              - ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย

                ในครอบครัว

              - การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง

              - ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

              - ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี

              - ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

              - ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

              - ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

 

ตัวชี้วัด

     - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  5
     - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80
     - ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
     - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10
     - ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
     - ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุขThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

E-mail สารบรรณ

saraban@nong-kob.go.th

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้36
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว597
mod_vvisit_counterเดือนนี้3828
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4329
mod_vvisit_counterทั้งหมด131264

We have: 5 guests online
IP: 18.208.132.74
วันนี้: ก.ย. 25, 2022

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบต.หนอบกบ 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3228-7335